Draudimas nenori mokėti

Laba diena.

Žalos, padarytos eismo įvykio metu, nustatymą ir draudimo išmokos mokėjimą dėl eismo įvykio reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės).
Šios Taisyklės nustato, kad nukentėjusio asmens turtui padarytos žalos dydis yra nustatomas atsakingo draudiko, vadovaujantis atsakingo draudiko įgaliotų asmenų (ekspertų) ir (ar) turto vertintojų ataskaitomis ar išvadomis. Draudikas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nukentėjusio trečiojo asmens rašytinio pranešimo apie eismo įvykį gavimo dienos, privalo nusiųsti įgaliotą asmenį (ekspertą) apžiūrėti sugadinto turto, surašyti turto apžiūros ataskaitą (techninės apžiūros protokolą) ir pateikti ją pasirašytinai susipažinti nukentėjusiam asmeniui. Jeigu draudiko įgaliotas asmuo (ekspertas) neatvyko apžiūrėti sugadinto ar sunaikinto turto per 3 darbo dienas nuo nukentėjusio asmens rašytinio pranešimo apie eismo įvykį gavimo dienos, nukentėjęs asmuo turi teisę pasamdyti turto vertintoją, kad jis nustatytų turtui padarytos žalos dydį. Tokiu atveju nukentėjusiam asmeniui atlyginamos protingos nukentėjusio asmens turėtos turto vertintojo samdymo išlaidos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prieš priimant sprendimą dėl nepriklausomų turto vertintojų samdymo rekomenduotina pasidomėti mažiausiai trijų turto vertintojų paslaugų įkainiais bei atsižvelgti į šių paslaugų vidutinę kainą rinkoje.
Nukentėjęs asmuo gali nuspręsti automobilio neremontuoti, tuo atveju, jam atlyginamos tik būtino remonto išlaidos (be PVM), reikalingos atkurti automobilio ar jo dalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Būtinas remonto išlaidas sudaro remonto darbų vertė, dažymo darbų vertė, dažymo medžiagų vertė, keičiamų dalių vertė, nuvertinant dalis dėl nusidėvėjimo ir kitos išlaidos. Būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal vidutinius darbų ir keičiamų detalių (dalių) įkainius, atitinkančius technologijos lygį. Vidutiniai detalių įkainiai reiškia, kad turi būti nustatinėjama vidutinė, o ne didžiausia ir ne mažiausia kaina, todėl paprastai autorizuotoje remonto įmonėje, esančioje transporto priemonės gamintojo oficialiu atstovu, detalių kainos būna aukštesnės nei vidutinės rinkoje. Pažymėtina, kai sugadintos dalys gali būti remontuojamos, bet neprivalo būti keičiamos, remontas turi būti atliekamas kaip tik šiuo numatytu būdu.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta ir į Jūsų pateiktas skundo aplinkybes, svarbiu reikėtu laikyti faktą – kokiu aktu (ataskaita, protokolu ar kt.) buvo įtvirtintas nustatytos žalos dydis ir ar buvo atlikta motociklo patikra, ar turto vertinimas. Tik turto vertintojai arba ekspertai gali nustatyti apgadintos transporto priemonės atstatymo kaštus, likutinę vertę, rinkos bei vidutinę vertę. Nustatant konkrečios transporto priemonės vertę ji turi būti apžiūrėta, įvertinta ne tik transporto priemonės pagaminimo metai, bet ir techninė būklė, detalių nusidėvėjimas, papildomi privalumai, įranga ir kita. Atkreipiame dėmesį ir į kitą svarbų faktą, kuriuo remdamasis draudikas galėjo pasiūlyti ženkliai mažesnę išmoką. Jeigu draudikas išmokos sumą grindžia ekspertų (turto vertintojų) ataskaitomis ar išvadomis, o Jūsų reikalavimai grindžiami tik patikros, bet ne turto vertintojų rezultatais, tuomet draudikas pagrįstai gali nesivadovauti servise patikros metu nustatytais draudimo išmokos dydžiais. Pažymėtina, kad turite teisę kreiptis į nepriklausomus ekspertus (vertintojus), kurie objektyviai ir nešališkai nustatys patirtos žalos dydį, o draudikui nesutikus su nepriklausomų ekspertų (vertintojų) turto vertinimo ataskaitos išvadomis rekomenduojame raštu kreiptis į draudiką, nurodant ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Draudikui per 30 dienų nepateikus išsamaus motyvuoto atsakymo, pagrįsto dokumentais, per 2 mėnesius nuo Jums nepalankaus sprendimo gavimo dienos (arba jei per 2 mėnesius draudikas nepateikia atsakymo) galite kreiptis į Draudimo priežiūros komisiją (toliau – DPK), kuri nagrinėja ginčus su draudiku, kylančius iš draudimo sutarties ar susijusius su ja. Nepaisant to, kad DPK sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, DPK sprendimai dažnai turi įtakos draudiko pozicijos pakeitimui, taip pat gali turėti įtakos ginčą, kilusį tarp draudiko ir nukentėjusio asmens, nagrinėjant teisme.

skundziu.lt skundziu.lt skundziu.lt
Atsiliepimai

Patalpinti

Patvirtinimo kodas išsiųstas Jūsų nurodytu paštu

Patvirtinti